WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Wniosek można przedstawić ustnie lub pisemnie (na adres Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 44-100 Gliwice, na adres poczty elektronicznej: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP).

Jako adresat wniosku winien zostać wskazany Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach (art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst. Jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).

Wniosek musi zawierać:

  • Treść żądania, pozwalającą na ustalenie, jakiej informacji wnioskodawca sią domaga;
  • Wskazanie kontaktu do wnioskodawcy, umożliwiający organowi przedstawienie wnioskodawcy reakcji na jego wniosek (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej).

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia.

Wnioskodawca posiada możliwość wyboru:

  • Formy i sposobu wniesienia wniosku o udostępnienia informacji publicznych;
  • Zakresu informacji (dokumentów), których udostępnienia oczekuje;
  • Sposobu i formy udostepnienia informacji publicznej.

Powyższe kryteria, co do zasady wiążą organ, z zastrzeżeniem art. 14 udip.

Rejestr zmian dla: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ