Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Gliwicach

Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Gliwicach

 Wiceprezes Sądu Okręgowego SSO Gabriela Sobczyk

 1. zastępuje Prezesa Sądu;
 2. przewodniczy XI Wydziałowi Wizytacyjnemu;
 3. sprawuje stały bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałów: I, II (za wyjątkiem spraw o rozwód, separację, zniesienie separacji i unieważnienie małżeństwa) i III Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów cywilnych sądów rejonowych, wykonując wszelkie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego względem ww. wydziałów, które niniejszym zarządzeniem jej się powierza na zasadzie art. 37 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.);
 4. przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów oraz powierzonych jej nadzorowi spraw z pionu cywilnego;
 5. zastępuje Prezesa Sądu w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania w zakresie nadzorowanych Wydziałów;
  1. przedłuża terminy do sporządzenia uzasadnień w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach Sądu Okręgowego: I, II i III.
 6. nadzoruje działalność komorników sądowych w gliwickim okręgu sądowym;
 7. nadzoruje pracę inspektorów do spraw biurowości;
 8. sprawuje nadzór nad Oddziałem Administracyjnym i Oddziałem Kadr odnośnie spraw lekarzy sądowych i w tym zakresie wydaje decyzje;
 9. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie spraw prowadzonych w bezpośrednio nadzorowanych Wydziałach;
 10. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;
 11. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;
 12. w razie nieobecności Wiceprezesów: SSO Jolanty Żak i SSR del. Ireneusza Wiliczkiewicza, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zastępuje ich w czynnościach określonych w § 3 i § 4.


Wiceprezes Sądu Okręgowego SSO Jolanta Żak

 1. pod nieobecność Wiceprezesa SSO Gabrieli Sobczyk zastępuje Prezesa Sądu;
 2. sprawuje stały bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałów: VIII i IX Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów pracy oraz pracy i ubezpieczeń społecznych sądów rejonowych wykonując wszelkie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego względem ww. wydziałów, które niniejszym zarządzeniem jej się powierza na zasadzie art. 37 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.);
 3. sprawuje stały bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału II (w zakresie spraw o rozwód, separację, zniesienie separacji i unieważnienie małżeństwa) oraz Wydziału XII, a nadto ogólny nadzór na wydziałami rodzinnymi i nieletnich sądów rejonowych wykonując wszelkie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego względem ww. wydziałów, które niniejszym zarządzeniem jej się powierza na zasadzie art. 37 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.);
 4.  przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów oraz powierzonych jej nadzorowi spraw z pionów: rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;
 5. zastępuje Prezesa Sądu w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowania w zakresie nadzorowanych Wydziałów;
 6. przedłuża terminy do sporządzenia uzasadnień w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach Sądu Okręgowego: VIII, IX, X i XII.
 7. nadzoruje pracę Kuratora Okręgowego oraz służby kuratorskiej w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich;
 8. nadzoruje pracę opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 9.  sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 10. prowadzi bieżącą współpracę z radą ławniczą oraz organizuje szkolenia ławników;
 11. sprawuje nadzór nad Oddziałem Administracyjnym i Oddziałem Kadr w zakresie spraw dotyczących ławników i w tym zakresie wydaje decyzje;
 12. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie spraw prowadzonych w bezpośrednio nadzorowanych Wydziałach;
 13. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;
 14. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;
 15. w razie nieobecności Wiceprezesów: SSO Gabrieli Sobczyk i SSR del. Ireneusza Wiliczkiewicza, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2 i § 4.

 

Sekretariat Wiceprezesów: SSO Gabrieli Sobczyk i SSO Jolanty Żak
ul. Kościuszki 15,
44-100 Gliwice
II piętro pokój 201
Telefon: 32 / 33 80 101
Fax: 32 / 33 80 102
Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego SSR del. Ireneusz Wiliczkiewicz

 1. pod nieobecność Wiceprezesów: SSO Gabrieli Sobczyk i SSR del. Jolanty Żak zastępuje Prezesa Sądu;
 2. sprawuje stały bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów gospodarczych sądów rejonowych, wykonując wszelkie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego względem ww. wydziałów, które niniejszym zarządzeniem mu się powierza na zasadzie art. 37 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.);
 3. sprawuje ogólny nadzór nad wydziałami ksiąg wieczystych sądów rejonowych, które niniejszym zarządzeniem mu się powierza na zasadzie art. 37 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.);
 4. przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów;
 5. zastępuje Prezesa Sądu w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowania w zakresie nadzorowanych Wydziałów;
 6. sprawuje nadzór nad pracą koordynatora do spraw mediacji oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i nieletnich;
 7. sprawuje nadzór nad Oddziałem Administracyjnym i Oddziałem Kadr w zakresie spraw dotyczących biegłych sądowych i w tym zakresie wydaje decyzje;
 8. koordynuje działania związane z funkcjonowaniem Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS) i w tym zakresie bezpośrednio współpracuje z Przewodniczącymi Wydziałów Sądu Okręgowego i Prezesami Sądów Rejonowych;
 9. nadzoruje pracę koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych i karnych;
 10. sprawuje nadzór nad pracą redaktora strony internetowej Sądu Okręgowego i BIP;
 11. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie spraw prowadzonych w bezpośrednio nadzorowanych Wydziałach;
 12. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;
 13. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;
 14. w razie nieobecności Wiceprezesów: SSO Gabrieli Sobczyk i SSR del. Jolanty Żak, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zastępuje je w czynnościach określonych w § 2 i § 3.


Sekretariat Wiceprezesa SSR del. Ireneusza Wiliczkiewicza
Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
Telefon: 32 / 78-40-405
Fax: 32 / 78-40-402
Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Gliwicach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-05-27
Publikacja w dniu:
2020-05-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-05-27
Publikacja w dniu:
2020-05-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-07
Opis zmiany:
aktualizacja (podział kompetencji)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-04-17
Publikacja w dniu:
2019-04-17
Opis zmiany:
aktualizaja podziału kompetencji i zadań
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
aktuazacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-29
Publikacja w dniu:
2017-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
aktalizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-09-30
Publikacja w dniu:
2013-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja - zadań i kompetencji Wiceprezesów na podst. arządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z 2013/09/30
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-10-02
Publikacja w dniu:
2013-10-08
Opis zmiany:
aktualizacja - zamieszczenie informacji nt. sędziów pełniących rolę Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-09-30
Publikacja w dniu:
2013-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja - zamieszczenie informacji nt. sędziów pełniących rolę Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-21
Publikacja w dniu:
2013-02-25
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzenie danych dot. kompetencji Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-01-08
Publikacja w dniu:
2013-01-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja