Ponowne wykorzystywanie informacji

     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (dalej: ISP) odbywa się zgodnie z regulacjami określanymi w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 ze zm., dalej: p.w.i.s.p. ).

     W myśl art. 2 ust. 1 p.w.i.s.p. przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art 3 p.w.i.s.p.

     Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w treści ustawy „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 p.w.i.s.p.

     Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań (art. 2 ust. 2 p.w.i.s.p. ).

OGRANICZENIA PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA:

  • Tajemnice ustawowo chronione;
  • Informacje niejawne;
  • Prywatność osoby prywatnej;
  • Prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji;
  • Tajemnicy przedsiębiorcy;
  • Inne ograniczenia o charakterze dyspozytywnym;

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie informacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji