Ponowne wykorzystywanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (dalej: ISP) odbywa się zgodnie z regulacjami określanymi w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ).

W myśl art. 2 powyższej ustawy przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub część, niezależnie od sposobu od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art 3 tejże ustawy.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w treści ustawy „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

OGRANICZENIA PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA:

  • Tajemnice ustawowo chronione;
  • Informacje niejawne;
  • Prywatność osoby prywatnej;
  • Prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji;
  • Tajemnicy przedsiębiorcy;
  • Inne ograniczenia o charakterze dyspozytywnym;

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie informacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji