Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • udzielenie informacji, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego.
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowoadministraćyjnych,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,
 • poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • udzielenie porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację łub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Z usługi tej wyłączone są:

 • mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,
 • sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.
 

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych

 • Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.
 • Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się - o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 to języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach B1P poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gliwicach i Rybniku:

 

GLIWICE

Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej - Filia Sośnica, ul. Reymonta 18 (radcy prawni) 

  • poniedziałek-piątek: 11.00-15.00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci)

  • poniedziałek-piątek: 14.00-18.00

3. Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni  i adwokaci)

  • poniedziałek-wtorek 8:00-12:00; 
  • środa- czwartek-piątek 12.30-16.30

 

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki  i Wigury 4a/234 obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych (system rotacyjny):

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2, ul. Partyzantów 25.                                                                  

  • Pierwszy punkt: poniedziałek-piątek: 9.00-13.00.                                                                                                
  • Drugi punkt: poniedziałek-piątek: 13.15-17.15

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7                                            

  • poniedziałek-piątek: 15.00-19.00

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63                                                                                

  • poniedziałek-piątek: 15.00-19.00

 

RYBNIK

1. Starostwo Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, pokój nr 322 (II piętro) – (adwokaci)

  • poniedziałek – piątek: 11.00 – 15.00

2. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach, ul. Przedszkolna 1 – (radcy prawni)

  • poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00

3. Izba Rzemieślnicza w Rybniku, ul. 3 Maja 18, pokój nr 8 (parter)

  • poniedziałek – piątek: 16.00 – 20.00 - Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki  i Wigury 4a/234 obsługiwany przez radcę prawnego lub osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Przydatne linki: (podlinkować nazwy stron)

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d