MOŻLIWE REAKCJE NA WNIOSEK ZŁOŻONY W TRYBIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

  1. Powiadomienie wnioskodawcy, iż organ nie pozostaje dysponentem żądanej informacji publicznej;

  2. Powiadomienie wnioskodawcy, iż żądana informacja została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Sądu Okręgowego w Gliwicach www.gliwice.so.gov.pl;

  3. Powiadomienie wnioskodawcy, iż żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej;

  4. Powiadomienie wnioskodawcy, iż istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.);

  5. Udostępnienie żądanej informacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.);

  6. Powiadomienie wnioskodawcy w 14-dniowym terminie od chwili otrzymania wniosku o tym, iż informacja nie może zostać udostępniona w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;

  7. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem- po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty związanej z dodatkowymi kosztami spowodowanymi wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, które to powiadomienie winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 15 u.d.i.p.);

  8. Wezwanie wnioskodawcy o wykazanie istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego związanego z udostępnieniem informacji w przypadku konieczności dokonania przetworzenia informacji;

  9. Powiadomienie pisemne wnioskodawcy o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ wydaje decyzję o umorzeniu (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.);

  10. Odmowa (w drodze decyzji) udostępnienia żądanej informacji publicznej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.).

Rejestr zmian dla: MOŻLIWE REAKCJE NA WNIOSEK ZŁOŻONY W TRYBIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji