Mediacje w sprawach nieletnich

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich(Dz.U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591 ze zm.).

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 • ukończyła 26 lat,

 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,

 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,

 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,

 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

 • odbyła szkolenie dla mediatorów.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

 1. czynny zawodowo:

- sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,

- adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,

- komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,

- funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,

- pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

- pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz;

 1. ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy;

 2. mediatorem w danej sprawie nie może być osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.WYMAGANE DOKUMENTYOsoba ubiegająca się o wpis do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich powinna złożyć następujące dokumenty: 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do ww. wykazu, w którym należy podać informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia funkcji mediatora,

 1. oświadczenie, iż nie zachodzą przesłanki na podstawie § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (formularz oświadczenia);

 1. dyplom ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa przedłożony:

  • w oryginale

  • albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  • albo w oryginale wraz z kserokopią, w celu dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich przedłożone:

  • w oryginale

  • albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  • albo w oryginale wraz z kserokopią, w celu dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 1. dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży przedłożone:

  • w oryginale

  • albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  • albo w oryginale wraz z kserokopią, w celu dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 1. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkolenia dla mediatorów przedłożone:

  • w oryginale

  • albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  • albo w oryginale wraz z kserokopią, w celu dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 1. dowód osobisty do okazania do wglądu;

 1. kwestionariusz osobowy(formularz kwestionariusza);

 1. opcjonalnie życiorys;

 1. opcjonalnie listy polecające na potrzeby postępowania o wpis do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich lub aktualna opinia z miejsca pracy przedłożone:

- w oryginale

- albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

- albo w oryginale wraz z kserokopią, w celu dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta w Gliwicach w ING BSK S.A. o nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 - tytułem opłaty za wydanie decyzji o wpisie do wykazu mediatorów w sprawach nieletnich.

 

Weryfikacji niekaralności kandydata dokonuje tut. Sąd.

 

Osoba do kontaktu: Alicja Majorowska - tel. (32) 78 40 405,

adres e-mail: alicja.majorowska@gliwice.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Mediacje w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
umieszczenie informacji