Mediacje w sprawach karnych

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych(Dz.U. 2015, poz. 716).

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii  Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia  lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 • ukończyła 26 lat;

 • zna język polski w mowie i piśmie;

 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiazywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

 

Mediacji w sprawach karnych nie może przeprowadzać czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do ww. wykazu;

 2. oświadczenie zgodne z § 4 pkt 2) i 4) oraz z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie danych osobowych w ww. wykazie mediatorów (formularz oświadczenia);

 3. dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatorów, dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich przedłożone:

 • w oryginale

 • albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

 • albo w oryginale wraz z kserokopią, celem dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 1. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu, w celu dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego) lub kopia ww. dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;

 2. kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza);

 3. opcjonalnie list polecający na potrzeby postępowania o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych lub aktualna opinia z miejsca pracy przedłożona:

 • w oryginale

 • albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

 • albo w oryginale wraz z kserokopią, w celu dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 1. opcjonalnie życiorys;

 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta w Gliwicach w ING BSK S.A. o nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 - tytułem opłaty za wydanie decyzji o wpisie do wykazu mediatorów w sprawach karnych.

 

Weryfikacji niekaralności kandydata dokonuje tut. Sąd.

 

Osoba do kontaktu: Alicja Majorowska – tel. (32) 78 40 405,

adres e-mail: alicja.majorowska@gliwice.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Mediacje w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
aktualizacja kwestionariusza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
umieszczenie informacji