Mediacja w sprawach rodzinnych

MEDIACJA jest sposobem na rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci m.in. w sprawie o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty. Jej celem jest umożliwienie spotkania się stron, które wspólnie mogą ustalić sporne kwestie oraz wypracować w tym zakresie poro­zumienie.

MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzek­nie sąd, takie jak:

 • alimenty, podział majątku wspólnego
 • określenie sposobu korzystania z mieszkania
 • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)"
 • alimenty na rzecz dzieci lub małżonka
 • sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie - art. 58 § 1 krio)

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustale­nie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa. przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków. jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

MEDIACJA    jest    dobrowolna!    Bez    zgody    stron   mediacja   nie   będzie   się  toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.

MEDIATOR jest osobą kompetentną i fachową, posiadającą dużą wiedzę z za­kresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Mediator pomaga skon­fliktowanym członkom rodziny określić sporne zagadnienia oraz wypracować im kompromisowe rozwiązanie. Strony mogą wybrać mediatora lub zostanie on wskazany przez sąd. Mediator jest osobą bezstronną. dbającą o równe trak­towanie stron. Powinien czuwać nad tym, aby strony traktowały się nawzajem z szacunkiem i godnością. W przypadku wątpliwości co do bezstronności można zwrócić się o jego zmianę. Listy stałych mediatorów prowadzą organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie, mogą one także tworzyć ośrodki mediacyjne. Listy zawierające nazwiska mediatorów znajdują się w każdym sądzie.

MEDIATOR pomagając stronom w rozmowie na temat sporu i w wypracowaniu przez nie rozwiązania powinien zachować bezstronność i być neutralnym.

Przebieg mediacji jest poufny.
Mediator :

 • jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas prowadzenia mediacji
 • nie może być przesłuchany jako świadek w sprawie, w której prowadził mediację, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy
 • może - będąc upoważniony przez sąd na wniosek stron - zapoznać się z aktami sprawy
MEDIACJA w sprawach rodzinnych może toczyć się zarówno przed wystąpieniem do sądu, jak i w trakcie postępowania sądowego. Mediacja może być prowadzona na podstawie :
 • umowy o mediację zawartej między stronami
 • wniosku stron
 • postanowienia sądu

Jeżeli w sprawie o rozwód lub separację sąd nabierze przekonania, że możliwe jest pogodzenie małżonków, może skierować strony do mediacji, podczas której możliwe będzie wyjaśnienie spornych kwestii i dojście do porozumienia. Gdyby nie doszło do pogodzenia się małżonków, sąd może w każdym czasie skierować strony do mediacji w celu ustalenia kwestii majątkowych oraz władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

 • mediator niezwłocznie kontaktuje się ze stronami w celu ustalenia dogod¬nego terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego (nie może to być budynek sądu, siedziba albo mieszkanie stron)
 • posiedzenie mediacyjne nie musi się odbyć, jeśli strony lub jedna z nich tego nie chce
 • mediator uczestniczy w spotkaniu ze stronami lub może się spotkać indywidualnie z każdą ze stron i będzie pośredniczył w rozmowie między nimi, przekazując im stanowiska każdej z nich
 • z przebiegu mediacji mediator sporządzi protokół. Jeżeli strony zawarły ugodę, zostanie ona wpisana do protokołu albo do niego dołączona. Mediator niezwłocznie po zakończeniu mediacji przekazuje protokół do właściwego sądu oraz doręcza jego odpis stronom.

To umowa zawarta między stronami sporu (konfliktu). w której określone są wzajemne prawa i obowiązki stron. W ugodzie można określić m.in.:

 • z kim po rozwodzie zamieszkają dzieci
 • kiedy i w jaki sposób rodzic, który nie będzie na stałe mieszkał z dziećmi, będzie mógł się z nimi spotykać
 • w jaki sposób zostanie podzielone mieszkanie. czy majątek wspólny
 • który z małżonków, w jakiej wysokości i jak często będzie płacił alimenty

W ugodzie nie można ustalić który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. O tym może orzekać jedynie sąd. Należy pamiętać, że treść ugody muszą zaakceptować obie strony!
Uczestnicy mediacji nie są zobowiązani do zawarcia ugody. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw, czy oświadczeniami składanymi przed mediatorem i nie mogą się na nie powoływać w trakcie dalszego postępowania. Niezawarcie ugody nie powoduje dla stron uczestniczących w mediacji żadnych negatywnych konsekwencji. Strony mogą nadal dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. Sąd odmówi zatwierdzenia ugody albo nadania jej klauzuli wykonalności, w całości lub w części, gdy jest:

 • sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego
 • zmierza do obejścia prawa
 • niezrozumiała lub zawiera sprzeczności

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (czyli przez komornika, tak jak wyrok sądu), sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.

Niektóre ugody zawierane w sprawach rodzinnych, które zostały zatwierdzone przez sąd (np. w sprawie o alimenty) mogą być przez ten sąd, na wniosek wie¬rzyciela, opatrzone zaświadczeniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Dzięki temu możliwe będzie wyegzekwowanie zawartej ugody także za granicą bez konieczności powtarzania tam postępowania sądowego.

Zawarcie ugody w zakresie całego przedmiotu objętego sporem sądowym może doprowadzić do umorzenia postępowania sądowego. Gdyby w odniesieniu do tej samej sprawy którakolwiek ze stron wystąpiła jeszcze raz do sądu, druga strona może podnieść zarzut powagi rzeczy ugodzonej, co spowoduje oddalenie powództwa.

Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie. chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń. W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne. a za każde następne posiedzenie - 25 zł. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych. wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). Mediator ma także prawo do zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem mediacji (np. koszty korespondencji, telefonów). Do kosztów mediacji dolicza się też podatek VAT.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. Od ponoszenia kosztów mediacji strona nie może zostać zwolniona, nawet jeśli korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych.

 

DLACZEGO WARTO:

 • pozwala na rozwiązanie konfliktu powstałego
  między małżonkami lub rodzicami i poprawę
  wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci

 • umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu

 • daje stronom możliwość wpływu na treść
  ostatecznego porozumienia (ugody)

 

Rejestr zmian dla: Mediacja w sprawach rodzinnych