KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Informuje się, że w dniu 30 listopada 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach na którym obecnych było 68 sędziów, z 99 sędziów uprawnionych do głosowania.

Podczas trwania Zebrania sędziowie podjęli  2 uchwały o następującej treści:

 

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego  w Gliwicach

z dnia 30 listopada 2017 roku

„Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach wyraża zdecydowany sprzeciw wobec odwołania  Prezesa  i Wiceprezesów tutejszego Sądu oraz większości Prezesów Sądów Rejonowych okręgu gliwickiego, a także formy i sposobu uzasadnienia tych decyzji. Przesłanie stosownych dokumentów faksem (dodatkowo, w dzień wolny od pracy w niektórych sądach rejonowych), kłóci się z elementarnymi zasadami kultury prawnej oraz odbierane jest jako przejaw lekceważenia osób dotychczas piastujących te stanowiska, a których kadencje zostały przerwane. Brak merytorycznego uzasadnienia tych decyzji dodatkowo tylko to wrażenie pogłębia i stoi w sprzeczności z deklarowanymi przez inne władze zasadami transparentności życia publicznego oraz prymatu kompetencji nad innymi regułami. Zaznaczyć należy, iż podawane mediom argumenty o złych lub pogarszających się wynikach pracy sądów okręgu gliwickiego, bazują na wybiórczych danych statystycznych.

Obciążanie byłych prezesów sądów odpowiedzialnością za spadek wyników w sytuacji, gdy Minister Sprawiedliwości od dwóch lat blokuje obsadzenie  etatów sędziowskich, jest nielojalne i godzi w dobre imię wymiaru sprawiedliwości. Zebranie wyraża także sprzeciw wobec powoływania nowych prezesów i wiceprezesów w sposób arbitralny, bez konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. 

Większość z nich nie cieszy się należytym uznaniem i nie posiada autorytetu  gwarantującego  właściwe sprawowanie funkcji. Względem niektórych toczą się lub zostały zakończone postępowania dyscyplinarne, których charakter wyklucza możliwość jakiejkolwiek merytorycznej współpracy.

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach zobowiązuje Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach do zamieszczenia podjętej uchwały na stronie internetowej sądu oraz do przesłania jej odpisów Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panom Marszałkom Sejmu i Senatu, Pani Prezes Rady Ministrów, Panu Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Państwu Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych w Polsce, a także Państwu Prezesom Sądów Rejonowych okręgu gliwickiego.”

 

W przedmiocie uchwały nr 1 przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego otrzymano następującą liczbę głosów:

- „za” głosowało 61 sędziów

- „przeciw” – głosował 1 sędzia

- „wstrzymuję się” – głosowało 2 sędziów

Czterech sędziów obecnych na Zebraniu nie wzięło udziału w głosowaniu.

 

 

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego  w Gliwicach

z dnia 30 listopada 2017 roku

 

 

„Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach wyraża poparcie dla działań pracowników administracyjnych sądów i asystentów sędziów zmierzających do podniesienia ich wynagrodzeń stosownie do rodzaju, ilości i jakości świadczonej przez nich pracy oraz kwalifikacji.

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach zobowiązuje Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach do zamieszczenia podjętej uchwały na stronie internetowej sądu oraz do przesłania jej odpisów Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panom Marszałkom Sejmu i Senatu, Pani Prezes Rady Ministrów, Panu Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Państwu Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych w Polsce, a także Państwu Prezesom Sądów Rejonowych okręgu gliwickiego”.

 

W przedmiocie uchwały nr 2 przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego sędziowie jednogłośnie poparli treść uchwały.

 

 

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-11-30
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
Komunikat z Zebrania Sędziów