Informacje dla kandydatów na lekarzy sądowych

LEKARZ SĄDOWY - WYMOGI

 

 1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849 z późń. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 85).

 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie wzoru zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 86).

 

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 • uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej,

 • ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • ma nieposzlakowaną opinię.

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów lekarskich urzędowo poświadczony przez notariusza,

 • odpis prawa wykonywania zawodu lekarza urzędowo poświadczony przez notariusza

 • odpis dyplomu uzyskania specjalizacji urzędowo poświadczony przez notariusza,

 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (nie starsze niż 1 miesiąc),

 • oświadczenie, iż:

posiada Pan(i) pełną zdolność do czynności prawnych,

przeciwko Panu(i) nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie jest karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

nie toczy się wobec Pana(i) postępowanie związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,nie toczy się wobec Pana(i) postępowanie w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza ze względu na stan zdrowia,

jest Pan(i) świadomy(a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy.

 

 

Wymogi -pdf

Rejestr zmian dla: Informacje dla kandydatów na lekarzy sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d