Informacje dla kandydatów na biegłych

DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT NA BIEGŁEGO:

1.      wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o ustanowienie biegłym sądowym z zakresu  ……. (precyzyjnie wskazać zakres);

2.      dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy, świadectwa, inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie ogólne i kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia)przedstawione

 • w oryginałach
 • lubkopiachpoświadczonychurzędowo przez notariusza
 • lub w oryginałach wraz z kserokopiami, celem dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

3.      zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu przedstawione

 • w oryginałach
 • lubkopiach poświadczonych urzędowo przez notariusza
 • lub w oryginałach wraz z kserokopiami, celem dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

4.      listy polecające, referencje na potrzeby postępowania o wpis na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach (w oryginale);

 5.      dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzyprzedstawione

 • w oryginałach
 • lubkopiach poświadczonych urzędowo przez notariusza
 • lub w oryginałach wraz z kserokopiami, celem dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 6.      potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. na konto Urzędu Miasta w Gliwicach w ING BSK S.A. o nr: 51 1050 0099 5261  0410 0000 0055 - tytułem wydania decyzji o wpisie na listę biegłych

 7.      oświadczenie, czy kandydat ubiegał się już o funkcję biegłego sądowego oraz czy pełnił funkcję biegłego przy innym Sądzie Okręgowym (lub czy był już powoływany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc) 

8.      oświadczenie kandydata na biegłego, iż:

 • korzysta z pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz posiada nadane mu uprawnienia zawodowe, które nie zostały ograniczone, bądź zawieszone;
 • nie był skreślony z listy biegłych sądowych;
 • wyraża zgodę na umieszczenie na liście biegłych sądowych oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. (druk do pobrania);

9.      informacja kandydata na biegłego, zawierająca dokładny adres zakładu pracy wraz z imieniem i nazwiskiem głównego przełożonego (w przypadku osób zatrudnionych) / dokładny adres zrzeszającej kandydata organizacji zawodowej wraz z danymi organu uprawnionego do jej reprezentacji (w przypadku osób wykonujących wolny zawód) -(druk do pobrania);

 10.  kopia dowodu osobistego;

 11.  kwestionariusz osobowy(druk do pobrania);

 12.  życiorys.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gliwicach (pokój 209) lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

 

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego w Gliwicach

ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

 

 

Osoba do kontaktu: Anna Słomczyńska - tel. (32) 33 80 042.

adres e-mail: administracja@gliwice.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Informacje dla kandydatów na biegłych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d