Informacje dla kandydatów na biegłych

DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT NA BIEGŁEGO:

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o ustanowienie biegłym sądowym z zakresu ……. (precyzyjnie wskazać zakres);

2. dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy, świadectwa, inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie ogólne i kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia)przedstawione

 • w oryginałach
 • lub kopiach poświadczonych urzędowo przez notariusza
 • lub w oryginałach wraz z kserokopiami, celem dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 

3. zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu przedstawione

 • w oryginałach
 • lub kopiach poświadczonych urzędowo przez notariusza
 • lub w oryginałach wraz z kserokopiami, celem dokonania czynności przewidzianej w art. 76a§2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 

4. listy polecające, referencje na potrzeby postępowania o wpis na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach (w oryginale);

5. dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy przedstawione

 • w oryginałach
 • lubkopiach poświadczonych urzędowo przez notariusza
 • lub w oryginałach wraz z kserokopiami, celem dokonania czynności przewidzianej w art. 76a § 2b kodeksu postępowania administracyjnego;

 

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta w Gliwicach w ING BSK S.A. o nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 - tytułem wydania decyzji o wpisie na listę biegłych

7. oświadczenie, czy kandydat ubiegał się już o funkcję biegłego sądowego oraz czy pełnił funkcję biegłego przy innym Sądzie Okręgowym (lub czy był już powoływany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc)

8. oświadczenie kandydata na biegłego, iż:

 • korzysta z pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz posiada nadane mu uprawnienia zawodowe, które nie zostały ograniczone, bądź zawieszone;
 • nie był skreślony z listy biegłych sądowych;
 • wyraża zgodę na umieszczenie na liście biegłych sądowych oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. (druk do pobrania PDF) (druk do pobrania DOC);

9. informacja kandydata na biegłego, zawierająca dokładny adres zakładu pracy wraz z imieniem i nazwiskiem głównego przełożonego (w przypadku osób zatrudnionych) / dokładny adres zrzeszającej kandydata organizacji zawodowej wraz z danymi organu uprawnionego do jej reprezentacji (w przypadku osób wykonujących wolny zawód) -(druk do pobrania PDF) (druk do pobrania DOC);

10. dowód osobisty do okazania do wglądu;

11. kwestionariusz osobowy (druk do pobrania PDF) (druk do pobrania DOC);

12. życiorys.

Komplet dokumentów należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gliwicach (pokój 209) lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Gliwicach
ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice


Osoba do kontaktu: Michalina Hadryś - tel. (32) 33 80 216.
adres e-mail: administracja@gliwice.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Informacje dla kandydatów na biegłych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-28
Publikacja w dniu:
2019-03-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
Dodanie załączników
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
Zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d