INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

  1.       I.            Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
  • W zakresie nieuregulowanym w ustawie o ponownym wykorzystywaniu ISP oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
  • Od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie ISP przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 14 dni które złożyć należy za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżona decyzję;
  • Od decyzji wydanej przez Organ Odwoławczy, tj. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpoznawanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie ISP stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z tym że:

a)     Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b)    Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

  1.    II.            Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych:
  • Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych oraz opłaty z tym związane;
  • Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);
  • W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od wydanej decyzji przysługuje tryb odwoławczy jak w pkt I.

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji