INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

 I.    Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej :

1.   W zakresie nieuregulowanym w ustawie o ponownym wykorzystywaniu ISP oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej k.p.a.)

    •    Od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie ISP przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 14 dni które złożyć należy za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżona decyzję;

    •    Od decyzji wydanej przez Organ Odwoławczy, tj. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpoznawanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie ISP stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej p.p.s.a.), z tym że:

a) Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b) Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

2.     Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych:

  • Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę, określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych oraz opłaty z tym związane;

  • Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.);

  • W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od wydanej decyzji przysługuje tryb odwoławczy jak w pkt I.

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji