INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

  1. W przypadku wydania przez Prezesa Sadu Okręgowego w Gliwicach decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 14 dni, które złożyć należy za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję;

Od decyzji wydanej przez Organ Odwoławczy, tj. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpoznawanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) z tym że:

a)     Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b)    Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

  1. W przypadku obiektywnej bezczynności Prezesa Sadu Okręgowego w Gliwicach w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego. Postępowanie w przedmiocie skargi jest analogiczne do wskazanego w pkt I.

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji