INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

I.   W przypadku wydania przez Prezesa Sadu Okręgowego w Gliwicach decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, jako organu wyższego stopnia, w terminie 14 dni, które złożyć należy za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1 u.d.i.p.);
 
      Od decyzji wydanej przez Organ Odwoławczy, tj. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej k.p.a.) przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpoznawanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej p.p.s.a.) z tym że:

       a)     Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi (art. 21 pkt 1 u.d.i.p.);
       b)     Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę (21 pkt 2 u.d.i.p.).

     Od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji, wnieść od niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się, co do zasady, odpowiednio przepisy o skardze.

II.    W przypadku obiektywnej bezczynności Prezesa Sadu Okręgowego w Gliwicach w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego. Postępowanie w przedmiocie skargi jest analogiczne do wskazanego w pkt I.

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH PRAWNYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji