Prezes Sądu Okręgowego

Funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach pełni SSO Arkadiusz Cichocki

Prezes Sądu

 1. kieruje Sądem Okręgowym, podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji oraz reprezentuje go na zewnątrz za wyjątkiem spraw przydzielonych należących do wyłącznych kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego;
 2. kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania sądu związanego bezpośrednio z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej;
 3. dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego Sądu Okręgowego, kuratorów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 5. wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;
 6. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 7. podejmuje czynności dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich, asesorskich, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 8. powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 9. ustala, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego, podziały czynności w Sądzie Okręgowym i w sądach rejonowych działających w gliwickim okręgu sądowym;
  1. koordynuje działania związane z funkcjonowaniem Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS) i w tym zakresie bezpośrednio współpracuje z Przewodniczącymi Wydziałów Sądu Okręgowego i Prezesami Sądów Rejonowych;
 10. rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w przydziale spraw;
 11. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej;
 12. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Okręgowego, Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego oraz Prezesów podległych sądów rejonowych;
 13. sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem sądów rejonowych i innych jednostek organizacyjnych resortu w gliwickim okręgu sądowym;
 14. sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałów: IV, V, VI i VII Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór na funkcjonowaniem wydziałów karnych sądów rejonowych, wykonując wszelkie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego względem ww. wydziałów;
 15. przewodniczy XI Wydziałowi Wizytacyjnemu;
 16. sprawuje nadzór nad działalnością wizytacyjną sędziów VII Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
 17. przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów;
 18. nadzoruje pracę koordynatora zadań z zakresu nadzoru nad wykonywaniem ENA;
 19. sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Administracyjnym w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, Oddziałem Kadr w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów, kuratorami, kierownikiem i specjalistami opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, a także Oddziałem Analiz i Organizacji Pracy, Biurem Obsługi Interesanta oraz Samodzielną Sekcją obrotu prawnego z zagranicą, za wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji Dyrektora;
 20. sprawuje bezpośredni nadzór nad pionem ochrony informacji niejawnych oraz pionem obrony;
 21. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.);
 22. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.);
 23. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
 24. udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.);
 25. udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.);
 26. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
 27. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;
 28. jest zwierzchnikiem służbowym aplikantów aplikacji sędziowskiej zatrudnionych w danym sądzie;
 29. prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
 30. przyjmuje ślubowania od osób, którym została przyznana licencja doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 883);
 31. nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości.
 1. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 2. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

 

Sekretariat Prezesa:
ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice
II piętro pokój 201

Telefon: 32 / 33 80 101

Fax: 32 / 33 80 102

Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl


godziny przyjęć stron w sprawie skarg i wniosków:

(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się)

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-04-18
Publikacja w dniu:
2018-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-09-30
Publikacja w dniu:
2013-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja - zadań i kompetencji Prezesa na podst. arządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z 2013/09/30
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-21
Publikacja w dniu:
2013-02-25
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzenie danych dot. kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja