Informacje dla kandydatów na biegłych

 

Informacja dla kandydatów na biegłych sądowych

 

DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT NA BIEGŁEGO:

 

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o ustanowienie biegłym sądowym z zakresu  ....... (precyzyjnie wskazać zakres)

2. oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie ogólne i kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia), bądź ich odpisy urzędowo poświadczone przez notariusza

3. zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu poświadczone urzędowo przez notariusza wraz z oświadczeniem, iż nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz posiada nadane mu uprawnienia zawodowe, które nie zostały ograniczone, bądź zawieszone

4. dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (w oryginale):

  • aktualna opinia zakładu pracy;
  • aktualna opinia organizacji zawodowej - w przypadku osób wykonujących wolny zawód:,
  • listy polecające, referencje - w przypadku osób prowadzących własną działalność

5. zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy

6. oświadczenie, czy kandydat ubiegał się już o funkcję biegłego sądowego oraz czy pełnił funkcję biegłego przy innym Sądzie Okręgowym (lub czy był już powoływany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc)

7. kserokopia dowodu osobistego poświadczona  urzędowo przez notariusza

8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego (nie starsza niż 1 miesiąc od daty wydania)

9. opłata skarbowa w wysokości 10 zł. na konto Urzędu Miasta w Gliwicach w ING BSK S.A.  o nr: 51 1050 0099 5261  0410 0000 0055 (potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku)

10. oświadczenie kandydata na biegłego, iż:

  • korzysta z pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie był skreślony z listy biegłych sądowych;
  • wyraża zgodę na umieszczenie na liście biegłych sądowych oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach następujących danych osobowych: imię inazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

11. kwestionariusz osobowy

12. CV/życiorys

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gliwicach (pokój 209) lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

 

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego w Gliwicach

ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

 

 

Osoba do kontaktu:  Anna Słomczyńska - tel. (32) 33 80 042.

adres e-mail: administracja@gliwice.so.gov.pl

 

 

Rejestr zmian dla: Informacje dla kandydatów na biegłych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-02-03
Publikacja w dniu:
2016-02-03
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-01-22
Publikacja w dniu:
2016-01-22
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-10-15
Publikacja w dniu:
2015-10-15
Opis zmiany:
Poprawa komunikatu