Ogłoszenie dot. lekarzy sądowych

O G Ł O S ZE N I E

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Warunki oraz tryb nadania uprawnień do wykonywanie czynności lekarz sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 2007r. Nr 123 poz. 849 z późn. zm.). Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1)    ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3)    nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)    ma nieposzlakowaną opinię;

5)    uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach;

6)    ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

      

       Lekarze zainteresowani pełnieniem funkcji lekarza sądowego, proszeni są o kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gliwicach (pokój 239, nr tel. 32 33- 80- 042), gdzie mogą otrzymać dodatkowe informacje związane z podpisaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego. 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. lekarzy sądowych