Kurator Okręgowy

Siedziba kuratorów znajduje się w Sali Rozpraw Karnych Sądu Okręgowego w Gliwicach


Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 1F

 

Kurator Okręgowy

 

 

 

Z-ca Kuratora Okręgowego Rodzinny


Gabriela Sicińska
Telefon: 32 / 33-80-162
Pokój nr5

 

 

Z-ca Kuratora Okręgowego dla Dorosłych


Renata Kubik
Telefon: 32 / 33-80-166
Pokój nr10

 

 

Kurator Specjalista delegowany do Sądu Okręgowego w Gliwicach


Joanna Kozak
Telefon: 32 / 33-80-166
Pokój nr10

 

 

Sekretariat Kuratora Okręgowego

 

Ewelina Kosmala

Telefon: 32 / 33-80-162
Fax: 32 / 33-80-180

Pokój nr 5


e-mail: kuratorzy@gliwice.so.gov.pl

 

 

 

Zakres zadań Kuratora Okręgowego

 

 

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

 

 

 

 

Do zakresu działań Kuratora Okręgowego w szczególności należy:

 

 

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,

 

 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,

 

 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,

 

 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,

 

 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji, w uzasadnionych wypadkach dokonania kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,

 

 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,

 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,

 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,

 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,

 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,

 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,

 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,

 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,

 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

 

 

 

W gliwickim okręgu sądowym funkcjonuje 19 zespołów kuratorskiej służby sądowej:

 

1.Sąd Rejonowy w Gliwicach

 

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

-II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

 

 

-III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

2.Sąd Rejonowy w Jastrzębiu- Zdroju

 

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

-II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

3.Sąd Rejonowy w Raciborzu

 

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

4.Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

 

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

5.Sąd Rejonowy w Rybniku

 

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

-II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

 

 

-III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

6.Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

 

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

7.Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

 

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

8.Sąd Rejonowy w Zabrzu

 

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

-II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

 

 

-III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

9.Sąd Rejonowy w Żorach

 

-Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych i rodzinnych i nieletnich

 

 

 

Rejestr zmian dla: Kurator Okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-12-14
Publikacja w dniu:
2018-12-14
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Prezes Sądu Okręgowego
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-07-18
Publikacja w dniu:
2016-07-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-06-30
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-06
Publikacja w dniu:
2016-06-07
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja