Informacje dla kandydatów na biegłych

Informacja dla kandydatów na biegłych sądowych

DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT NA BIEGŁEGO:

 

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o ustanowienie biegłym sądowym z zakresu  …….(precyzyjnie wskazać zakres)

 

2. oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje dodatkowe we wnioskowanym zakresie - bądź ich odpisy urzędowo poświadczone przez notariusza

 

3. CV/życiorys

 

4. opłata skarbowa w wysokości 10 zł. na konto: Urzędu Miasta w Gliwicach w ING BSK S.A., nr rachunku: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

 

5. kwestionariusz osobowy

 

6. kserokopia dowodu osobistego - potwierdzona za zgodność z oryginałem  własnoręcznym podpisem

 

7. opinia zakładu pracy –  w przypadku osób wykonujących wolny zawód:  opinia organizacji zawodowej, a w przypadku osób prowadzących własną działalność: listy polecające,  referencje

 

8. w przypadku osób wpisanych na listę biegłych w innym okręgu sądowym – kserokopia ostatniej decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym

 

9. oświadczenie kandydata na biegłego, iż:

· korzysta z pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

· nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

· nie był skreślony z listy biegłych sądowych

· wyraża zgodę na umieszczenie na liście biegłych sądowych oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gliwicach (pokój 209) lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Sąd Okręgowy w Gliwicach

ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

 

Osoba do kontaktu:  Anna Słomczyńska - tel. (32) 33 80 042

 

adres e-mail: administracja@gliwice.so.gov.pl

Zobacz również

Rejestr zmian dla: Informacje dla kandydatów na biegłych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-09-25
Publikacja w dniu:
2015-09-25
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-09-17
Publikacja w dniu:
2015-09-25
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-08-25
Publikacja w dniu:
2015-08-25
Opis zmiany:
Poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-08-25
Publikacja w dniu:
2015-08-25
Opis zmiany:
Poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-08-25
Publikacja w dniu:
2015-08-25
Opis zmiany:
Zmiana treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
2012-09-11
Opis zmiany:
b/d