I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Raciborzu

 

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

z siedzibą w Raciborzu

 

 

ul. Wojska Polskiego 24
47 - 400 Racibórz
tel. / fax : 32 / 415 39 08

email: ozss.raciborz@gliwice.so.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Status prawny lub forma prawna jednostki:

Skarb Państwa - jednostka organizacyjna Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Działa na podstawie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia  obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. z 2015r., poz. 260).

 

Organizacja jednostki:

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Raciborzu organizacyjnie działa w oparciu o ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418) oraz zarządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. z 2015r., poz. 260).

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie niezbędne do wydania opinii na zlecenia sądu w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i w sprawach nieletnich.

 

Osoby zatrudnione:

Kierownik I OZSS - Joanna Nowak., tel. 32 / 415 39 08

Specjaliści I OZSS

Sekretarki

 

 

Tryb działania jednostek organizacyjnych:

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Raciborzu organizacyjnie działa w oparciu o  ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1418).

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1446 z pózn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1743 z pózn. zm.).

 

 

Rejestr zmian dla: I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Raciborzu