Mediacje w sprawach nieletnich

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Sekretariacie  - pokój 9 (Sala Karna ul. Zawiszy Czarnego 1F) lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Prezes Sądu Okręgowego
w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

 

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 

- ukończyła 26 lat,
- korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
- biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
- posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
- posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
- odbyła szkolenie dla mediatorów.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

 

1. Czynny zawodowo:

sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.

2. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć następujące dokumenty:

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje

odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia funkcji mediatora,

- oświadczenie, iż nie zachodzą przesłanki na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku,

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

- kwestionariusz osobowy,

- cv,
- odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa ,
- dokument potwierdzający fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich
- świadectwa lub dyplomy ukończenia szkolenia dla mediatorów
- informacja o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,

- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- aktualna opinia z miejsca pracy lub listy polecające w oryginale.

 

 

Uwaga:

W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

 

Sprawdzanie niekaralności kandydata pozostaje w gestii tut. Sądu.

Rejestr zmian dla: Mediacje w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
umieszczenie informacji