Mediacje w sprawach karnych

Mediatorzy w sprawach karnych

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Sekretariacie  - pokój 9 (Sala Karna ul. Zawiszy Czarnego 1F) lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Prezes Sądu Okręgowego
w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

 

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015, poz. 716).

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

 

- posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii  Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia  lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

- korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- ukończyła 26 lat;
- zna język polski w mowie i piśmie;
- nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiazywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć następujące dokumenty:

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych,

- oświadczenie zgodne z § 4 pkt 2 i 4 oraz z § 5 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. (Dz.U.2015,poz.716) wraz

z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na umieszczenie danych osobowych na liście madiatorów

i informacją o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego / oświadczenie - format .pdf/

 

- kserokopia dowodu osobistego,

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatorów,

- dokument potwierdzajacy fakt posiadania umiejetności likwidowania konfliktów,

- aktualna opinia z miejsca pracy lub list polecający,

- cv

- uzupełniony poniższy druk:

kwestionariusz osobowy,

 

 

 

Uwaga:

Dokumenty, które nie zostaną złożone w oryginale należy potwierdzić za ich zgodność u notariusza.

 

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto:

Urzędu Miasta w Gliwicach

w ING BSK S.A.

o nr: 51 1050 0099 5261  0410 0000 0055

(potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku)

Rejestr zmian dla: Mediacje w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
umieszczenie informacji