Kandydaci na kuratorów Krajowego Rejestru Sądowego

Kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1142 z późn.zm.) wpisuje na listę Prezes Sądu Okręgowego, po spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2014r., poz. 336).

Osoba ubiegająca się o wpis na listę kandydatów na kuratora  powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o wpis na listę kandydatów na kuratorów wraz z  danymi osobowymi, niezbędnymi do wpisu na listę:    
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu,
 • numer PESEL,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • wykształcenie z uwzględnieniem ukończonego kierunku studiów,  
 • w tym również podyplomowych oraz daty ich ukończenia;  
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku prawniczym, administracyjnym, bądź ekonomicznym (adwokat, radca prawny, biegły rewident i osoba posiadająca licencję syndyka - obecnie doradcy restrukturyzacyjnego są zwolnieni od obowiązku składania odpisu dyplomu, są natomiast zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających wykonywanie ww. zawodów);
 2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. zaświadczenie z Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, iż kandydat nie figuruje w wykazie dłużników niewypłacalnych jako osoba,  wobec której orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
 4. pisemne oświadczenie, iż kandydat nie był odwołany prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego lub kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta w Gliwicach  ING BSK S.A. o nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 tytułem wydania decyzji o wpisie na listę kandydatów na kuratorów KRS.

 

Dokumenty wymienione wyżej należy złożyć w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu - pokój nr 209 (II piętro), telefon  bezpośredni: 32/33 80 043 lub za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Okręgowy w Gliwicach, ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice.

 

Aktualna lista kandydatów na kuratorów KRS

 

Rejestr zmian dla: Kandydaci na kuratorów Krajowego Rejestru Sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-10-11
Publikacja w dniu:
2016-10-11
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-09-30
Publikacja w dniu:
2016-10-10
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-10
Publikacja w dniu:
2016-06-10
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-07-07
Publikacja w dniu:
2015-07-07
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-07-01
Publikacja w dniu:
2015-07-02
Opis zmiany:
Dodanie listy kandydatów na kuratorów KRS